O značke

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O ZNAČKE

Regionálne značenie miestnych produktov je jednotné grafické označenie kvalitných výrobkov a služieb, ktoré sú vyrábané, resp. poskytované vo vymedzenom území a spĺňajú vopred stanovené kritériá.

Hlavné ciele regionálneho značenia miestnych produktov:

 • podpora miestnych výrobcov a poskytovateľov služieb
 • propagácia a podpora rozvoja regiónu
 • podpora využívania miestnych zdrojov
 • podpora uchovávania hodnôt, tradícií a jedinečností regiónu

Ďalším cieľom regionálneho značenia je prispieť k rozvoju udržateľného cestovného ruchu skvalitnením rekreačného  zážitku tým, že značka garantuje pôvod označeného výrobku v regióne. Z uvedených dôvodov sa regionálne značenie zavádza v okolitých krajinách i na Slovensku ako jedna z účinných možností podpory miestnej ekonomiky.

Regionálne značenie miestnych produktov zaviedla na Slovensku nezisková organizácia Regionálne environmentálne centrum (REC) Slovensko v roku 2008 pre regióny Kysuce, Malé Karpaty a Záhorie. Od roku 2011 sa do aktivít regionálneho značenia produktov zapojili viaceré miestne akčné skupiny (MAS) na Slovensku, ktoré vytvárajú regionálnu značku miestnych produktov.  

Regionálne značky kvalit na Slovensku:

Nitrava, Hont, Podpoľanie, Ponitrie, Gemer-Malohont, Malodunajsko-Galantsko, Karsticum, Kopanice a Záhorie, Novohrad, Pohronie.

 

Certifikovaný produkt musí spĺňať:

 • jedinečnosť pre daný región
 • pochádzať od miestneho výrobcu
 • využívať tradičné postupy a miestne zdroje
 • obsahovať podiel ručnej práce
 • udržiavať kultúrne nehmotné dedičstvo a oživovať tradície

 

Regionálna značka je určená predovšetkým pre:

 • remeselné a tradičné výrobky 
 • potraviny a poľnohospodárske produkty
 • ubytovacie a stravovacie služby
 • podujatia

Prínos zavedenia regionálneho značenia:

 • posilnenie budovania ľudského potenciálu
  Využívanie miestnych zdrojov, surovín a tradičných spôsobov výroby a služieb v miestnom podnikaní a miestnych trhoch
 • posilnenie a podpora ekonomických aktivít a miestnej ekonomiky,
 • zlepšenie propagácie a prezentácie územia s dopadom na podporu rozvoja cestovného ruchu formou zážitkovej turistiky
 • zvýšenie povedomia miestnych producentov a obyvateľov o tradičných špecifických produktoch
 • vytváranie sietí predajničiek a krátkych dodávateľsko – odberateľských reťazcov
 • vytváranie spoločnej fungujúcej siete producentov a poskytovateľov služieb,
 • zvýšenie propagácie územia prostredníctvom produktov a služieb s regionálnym značením
 • istota pre spotrebiteľa, že výrobok označený regionálnou značkou spĺňa určité kvalitatívne kritériá, ktoré sú pravidelne kontrolované.

 

O získanie značky “regionálny produkt NITRAVA” sa môžu uchádzať právnické aj fyzické osoby, a to samostatne hospodáriaci roľníci, včelári, živnostníci, remeselníci, ľudoví umelci, firmy alebo organizácie so sídlom alebo prevádzkou v regióne MAS CEDRON-NITRAVA a okolí.

Miestni výrobcovia a poskytovatelia služieb získajú vďaka regionálnej značke a jej intenzívnej podpore predovšetkým jednotnú propagáciu svojich produktov, konkurenčnú výhodu a jednoznačnú identifikáciu výrobkov vo vzťahu k územiu, kde pôsobia, ako aj priestor pre vzájomnú spoluprácu.

ÚZEMNÁ PÔSOBNOSŤ

Značku „regionálny produkt NITRAVA“ môžu získať len tie produkty, výrobky, služby a podujatia, ktoré sú vyprodukované, vyrobené, resp. poskytované na území medzi povodiami riek Váh a Žitava

Vymedzenie územia pre používanie regionálnej značky kvality „regionálny produkt NITRAVA“ vychádza z historického členenia územia v rámci Nitrianskej župy, kde podľa záznamov získaných z Okresnom archíve v Ivanke pri Nitre, sa územie medzi povodiami riek Váh a Žitava nazývalo Dolná Nitra. Keďže v súčasnosti nesie spomínaný názov jedna z miestnych akčných skupín, volili sme názov NITRAVA, aby názvy neboli metúce a zavádzajúce. Medzi povodiami riek Váh a Žitava ležia okresy Šaľa, časť okresu Nitra a časť okresu Nové Zámky. Regionálnu značku NITRAVA môžu teda získať výrobky, produkty, služby a podujatia, ktoré sú vyprodukované/poskytované/pripravované v zmysle tradícií práve z územia medzi povodiami riek Váh a Žitava.

 

Do územnej pôsobnosti regionálnej značky kvality „regionálny produkt NITRAVA“ patria lokality:

 • Juhozápadná a južná časť okresu Nitra
 • Severná a stredná časť okresu Nové Zámky
 • Okres Šaľa

Mapa držiteľov značky

Kalendár