Ako získať značku

Regionálna značka kvality „regionálny produkt NITRAVA“ je prideľovaná na základe nasledovných krokov:

 1. Vyhlásenie výzvy na predkladanie žiadostí o pridelenie značky 
  Koordinátor regionálneho značenia vyhlási výzvu na predkladanie žiadostí o pridelenie značky “regionálny produkt NITRAVA ”, a to podľa potreby približne 2x ročne.
  Aktuálna výzva na predkladanie žiadostí o udelenie regionálnej značky – viac informácií TU. 
 2. Predloženie žiadosti o pridelenie značky
  Záujemca o získanie značky predloží koordinátorovi žiadosť o pridelenie značky spolu so vzorkou výrobku/výrokov alebo ho/ich vhodných spôsobom zdokumentuje. V prípade služieb, ale aj výrobkov, môže certifikačná komisia posúdiť službu alebo výrobok priamo u poskytovateľa služby, resp. výrobcu.
  Žiadosť možno predložiť pre konkrétny výrobok alebo pre jednotne definovanú skupinu výrobkov, kde všetky výrobky zhodne plnia kritériá uvedené v žiadosti.
 3. Posúdenie splnenia kritérií pre udelenie značky
  Certifikačná komisia posúdi všetky predložené žiadosti a rozhodne o pridelení, resp. nepridelení regionálnej značky na základe splnenia kritérií pre udelenie značky.
 4. Odovzdanie certifikátov o pridelení značky 
  Koordinátor regionálneho značenia odovzdá úspešným záujemcom certifikát o pridelení značky a materiály potrebné pre používanie značky. Platnosť certifikátu je 2 roky od jeho vydania.
 5. Používanie značky 
  Výrobca alebo poskytovateľ služby garantuje v dobe platnosti nepretržité plnenie kritérií pre udelenie značky.

 

Po udelení značky výrobca alebo poskytovateľ zabezpečí, aby bol jeho produkt označený:

 • začlenením loga značky do etikety alebo na obal výrobku
 • označením produktu alebo jeho obalu samolepkou alebo visačkou s logom značky
 • v prípade výrobkov, ktoré sa nedajú jednotlivo značiť (napr. pečivo), ako aj v prípade služieb, budú spôsob a podmienky značenia ustanovené individuálne po dohode koordinátora s výrobcom alebo poskytovateľom služby (napr. označením predajného pultu či regálu, označením prevádzky a pod.)

 

Koordinátor regionálneho značenia zabezpečí v rámci možností:

 • vytvorenie jednotnej marketingovej stratégie
 • prezentáciu v médiách na regionálnej, národnej i medzinárodnej úrovni
 • vytvorenie katalógu výrobkov a ďalších tlačených informačných materiálov
 • prevádzku web stránky značených produktov

KRITÉRIÁ PRE UDELENIE ZNAČKY

Značkou kvality „regionálny produkt NITRAVA“ budú označované miestne produkty, ktoré splnia kritériá pre udelenie regionálnej značky kvality. Tie sú samostatne definované pre výrobky a samostatne pre služby a podujatia. Pozostávajú z 2 častí:

 1. Výberové = základné, ktoré musí splniť každý záujemca o značenie
 2. Bodovacie = záujemca o získanie značky musí získať aspoň minimálny stanovený počet bodov

 Výberové kritériá:

 • miestny subjekt so sídlom alebo prevádzkou v regióne
 • kvalifikácia pre príslušnú výrobu alebo službu
 • zaručenie štandardnej kvality výroby/ služieb
 • proces výroby nepoškodzuje prírodu
 • regionálna podstata podujatia

Hodnotiace kritériá:

 • Tradičný výrobok, alebo výroba
 • Produkt z miestnych surovín
 • Ručná/remeselná práca
 • Výnimočná kvalita – výrobok výrazne reprezentujúci región
 • Jedinečnosť a originalita výrobku/produktu
 • Kvalita poskytovaných služieb z pohľadu spokojnosti zákazníka
 • Šetrnosť k prírode
 • Jedinečnosť spojená s regiónom

 

CERTIFIKAČNÁ KOMISIA

Certifikačná komisia rozhoduje o udelení práv na užívanie značky na základe hodnotenia produktu, výrobku alebo služby podľa certifikačných kritérií.

Členov Certifikačnej komisie menuje predseda MAS CEDRON – NITRAVA na dobu 2 rokov. Členmi komisie sa môžu stať miestni výrobcovia, poskytovatelia služieb, zástupcovia MAS a jej členských organizácií, ako aj zástupcovia spolupracujúcich organizácií a odborníci z jednotlivých oblastí, ktoré sú predmetom hodnotenia z regiónu. Komisia má 7 stálych členov, ktorí môžu byť členmi i nečlenmi MAS a 2 externých členov so špecializáciou podľa aktuálnej výzvy.

Na to, aby výrobok, služba alebo zážitok mohlo používať označenie Regionálny produkt NITRAVA®, musí byť schválený nadpolovičnou väčšinou členov komisie.

Certifikačná komisia má právo zamietnuť udelenie značky výrobku, ktorý je v rozpore s cieľom značky, so stanovami združenia MAS CEDRON – NITRAVA ako koordinátora regionálneho značenia, odporuje morálnym a etickým zásadám, všeobecnému estetickému cíteniu alebo by mohol inak poškodiť dobré meno značky.

KOORDINÁTOR REGIONÁLNEHO ZNAČENIA

Koordinátorom regionálneho značenia je Miestna akčná skupina CEDRON – NITRAVA, ktorá je zároveň aj majiteľom značky Regionálny produkt NITRAVA®.

Zhromaždenie členov je odvolacím orgánom pre rozhodnutie Certifikačnej komisie pre udeľovanie značky.

Koordinátor regionálneho značenia:

 • má zodpovednosť za udeľovanie a odnímanie práv na užívanie značky
 • zaisťuje komunikáciu a poskytovanie informácií užívateľom značky a novým záujemcom
 • zverejňuje na web stránke aktuálne informácie, dokumenty (pravidlá a kritériá pre udeľovanie značky), zoznam udelených a odňatých certifikátov
 • zabezpečuje propagáciu certifikovaných výrobcov
 • zodpovedá za jednotnú formu propagácie všetkých certifikovaných výrobcov
 • zaisťuje kontrolu plnenia zásad a kritérií pre udeľovanie a užívanie značky a kritérií pre užívanie.

Na stiahnutie :

 

Mapa držiteľov značky

Kalendár